جایزه مسئولیتهای اجتماعی مدیریت

اهداف

1

تشویق بنگاه‌ها به شناسایی مسئولیت های اجتماعی شان و ایفای نقش موثر در این رابطه

2

توسعه مفاهیم مسئولیت اجتماعی در سازمان ها به منظور افزایش کیفیت زندگی در جامعه

3

ایجاد انگیزه در سازمان ها برای هدف گذاری، برنامه ریزی و پیاده سازی رویکردهای مرتبط با حوزه مسئولیت اجتماعی

4

شناسایی و معرفی تجارب برتر مدیریتی سازمان های ایرانی در حوزه مسئولیت اجتماعی و تبادل تجربیات موفق

5

کمک به ایجاد فضای نوینی از مسئولیت اجتماعی با نگاه آینده نگرانه

آخرین اخبار جایزه مسئولیت اجتماعی

دریافت کنندگان جایزه مسئولیت اجتماعی