شناسنامه مجله مدیریت

صاحب امتیاز : انجمن مدیریت ایران
مدیر مسئول : مهندس پرویز بیات
سردبیر : دکتر حیدر مستخدمین حسینی
رئیس شورای سیاست گذاری : دکترآذر صائمیان
 هیئت تحریریه : دکتر سیروس تهرانی- دکتر بیژن خرم- دکتر نسرین جزنی – دکتر حسین اعرابی – مهندس محمود نادری پور – دکتر محمد شلیله- دکتر زهرا برقعی-مهندس پرویز گلستانی
مشاوران هیئت تحریریه : دکتر مصطفی مهاجرانی – دکتر حسین مدرکیان – مهندس هرمزباقی
 مدیر هنری : امیرعلی آقایاری
امور اجرایی : ملیحه کیا
تبلیغات وآگهی ها : زهرا دربندسری
آدرس نشریه : خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی شمالی- خیابان امداد شرقی- پلاک ۸- واحد ۴- طبقه ۱
تلفن : ۸۸۲۱۰۸۵۰-۸۶۰۵۱۴۶۴
فاکس :۸۶۰۵۱۴۶۴
پست الکترونیکی: iranmanagement1339@gmail.com