مجله مدیریت شماره ۲۱۰

 • سخنی با خوانندگان / تغییر پارادایم: رویکرد مدرن هوش مصنوعی به آموزش / دکتر آذر صائمیان
 • سرمقاله / مدیریت تغییر «تدبیر تحولات بنیادی » / دکتر حیدر مستخدمین حسینی
 • سخنی از گذشته‌های آموزش عالی ایران / دکتر یوسف ثبوتی
 • پادکست های صدای مدیران / محمد رئوف علیزاده
 • یادداشت هایی در جستجوی فناوریِ مدیریت / مترجم: امیر میرزامحمد
 • حسابرسی فرهنگی و نقش آن در تغییرات فرهنگی / مترجم: دکتر میترا آذری
 • معرفی اعضای كارگروه آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران
 • لزوم نگرش مدیریت تغییر در مدیران برای سازمان های امروزی / دکتر سید مجتبی سبحانی ثابت، مهدی عاطفی
 • نقش حیاتی توسعه رهبری در هنگام تغییر سازمانی / مترجم: مهندس سیدمحمداعظمی نژاد
 • ضرورت بازنگری در مدیریت تغییرات سازمانی / مترجم:دكتر مجید نوید
 • عناصر یک عملیات خوب مدیریت تغییر / مترجم: شادی پرورش
 • درس هایی برای مدیران در جهت اجرای تغییرات / مترجم: معصومه تیموربخش
 • راهنمای سازمان‌ها برای اولویت‌بندی نیازهای افراد جهت حفظ تداوم کسب و کار در دوره عدم اطمینان / مترجم: دکتر سمیه رحیمیان
 • دلیل برای عدم موفقیت تغییرات سازمانی / مترجم: بهاره صائمیان
 • فراتر از مدیریت تغییر: جستاری بر مدل تغییر سازمانی / مترجم: فرشته رهبر
 • مدیریت تغییر چیست و چگونه کار می‌کند؟ / مترجم: دکتر سارا اکبری
 • برگزاری پنجمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی / با رویکرد مدیریت بحران و مراسم اعطای جوایز مسئولیت اجتماعی مدیریت
دو ماهنامه بهمن و اسفند
عنوان: مجله مدیریت شماره ۲۱۰