• دریافت رتبه ممتاز بین انجمن‌های مدیریتی ایران از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری؛
  • انجمن علمی برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی در سال۱۳۹۶؛
  • دریافت گواهینامه تایید مرکز آموزشی از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران؛
  • دریافت گواهینامه صلاحیت آموزشی از شرکت ملی نفت ایران؛
  • گواهینامه صلاحیت اجرای آموزش کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه بین المللی استاندارد مدیریت آموزشی ایزو۲۶۰۰۰ وISO10015 ؛
  • اولین انجمن دریافت کننده گواهینامه ایزو۹۰۰۱ از شرکت توف آلمان؛
  • گواهینامه تائید صلاحیت مشاوره در رشته مدیریت سیستم و اقتصاد از شرکت نوسازی صنایع ایران؛
  • تندیس بلورین اقتصاد سبز-برگزیده شده بین ۹۰۰ شرکت و انجمن ایرانی؛
  • تقدیر نامه اقتصاد سبز.

"مجوزها و گواهینامه ها" ~ by