عضویت آبی - وب سایت
عضویت آبی - عضویت رایگان در وب سایت انجمن
عضویت رایگان
عضویت دانشجویی
عضویت سالانه دانشجویی در انجمن مدیریت ایران :
کلیه دانشجویانی که در رشته مدیریت و رشته های وابسته به تحصیل اشتغال دارند.
سالانه ۷۵ هزار تومان
حقیقی وابسته
عضویت سالانه حقیقی نوع وابسته در انجمن مدیریت ایران :
افراد حقیقی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مدیریت و رشته های وابسته هستند .
سالانه ۳۰۰ هزار تومان
حقیقی پیوسته
عضویت سالانه حقیقی نوع پیوسته در انجمن مدیریت ایران:
کلیه افراد حقیقی دارای درجه دکتری در رشته مدیریت و رشته های وابسته می‌باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
اعضای وابسته ای که مدرک تحصیلی آنان کارشناسی ارشد بوده و ۳ سال از عضویت آنان گذشته باشد با ارائه مقاله و فعالیت پژوهشی می توانند به عنوان عضو پیوسته انجمن معرفی گردند.
سالانه ۳۰۰ هزار تومان
حقوقی عادی
عضویت سالانه حقوقی نوع عادی انجمن مدیریت ایران
سالانه ۴ میلیون تومان
حقوقی نقره ای
عضویت سالانه حقوقی نوع نقره ای انجمن مدیریت ایران
سالانه ۶ و نیم میلیون تومان
حقوقی طلایی
عضویت سالانه حقوقی نوع طلایی در انجمن مدیریت ایران
سالانه ۹ میلیون تومان