آقای جاوید جهانبخش
مدیر امور مالی
خانم دکتر آذر صائمیان
رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت
قائم مقام دبیرکل