مجله مدیریت شماره ۲۰۸ و ۲۰۹

 • سخنی با خوانندگان / مدیریت فرهنگ در عرصه تغییر / دکتر آذر صائمیا
 • سرمقاله / تبیین کننده رفتار، پندار و کردار انسان فرهنگ سازمانی” / دکتر حیدر مستخدمین حسین
 • گزارش / چهارمین دوره جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت و چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمان
 • سناریوهای آینده : واقعیت های جدید و آمادگی های امروز / محمدرضا حمیدی زاد
 • تبلیغات تلفن های هوشمند در فضای مجازی بر قصد خرید مصرف کنندگان و تأثیر کارکرد آن بر ارزش های اجتماعی(مورد مطالعه : شهروندان شهر تهران) / عباسعلی حاجی کریمی ساری، تینا خان بلوک
 • کاربرد برنامه ریزی سناریو در تغییر فرهنگ سازمانی / مریم دانشو
 • تبیین فرهنگ تعالی از منظر مدل شینگو(مورد مطالعاتی New United Motor Manufacturing) /حسین صفری، محسن مرادی مقدم، مهدی خوش خواهش، غزاله حسین زاد
 • تحلیل چند سطحی فرهنگ سازمان با رویکرد آینده پژوهی(مورد مطالعه : یک شرکت فعال در صنعت مالی) / سونا بایرام زاده، محمد نظیفی چرندایی، ندا سلطان محمد
 • شناسایی فاکتورهای کلیدی موثر بر فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشی از منظر آینده پژوهی / امیر عزیزی، فرشید صالحی، محمد جانعلیزاد
 • ارزش های اجتماعی در دانشگاه ها و نهادهای آموزش عالی و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی در شرکت ها
 • رضا داغانی، عزیزاله مراد
 • ضرورت توانمندسازی سازمان های فرهنگی با رویکرد فرهنگ سازمانی/ مهدی ستوده فر، حمید دوازده امام
 • ارزش های اجتماعی، تغییرات اجتماعی و فرهنگ سازمانی / یوسف خلیف
 • پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس فرهنگ سازمانی و انگیزش کارکنان ایران خودرو دیزل / الهه تبریزی مهر، علی محمد آقاعلیخان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد فرهنگ قانون گرایی در بانک ملی شهر تهران/ حمیده فرهنگ فلاح
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها و خلق ارزش / بهزاد ولادی، سعیده ولاد
 • بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران / سیدمحمد طباطبایی ف
 • نقش آموزش ارزش های اجتماعی در ارتقا ارزش های سازمانی آینده نگر / امید شهباز
 • مدل سازی اثر ادراک صحیح از علل اقدامات مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر خلق ارزش های اجتماعی آینده / علیرضا غفار
 • ساختن آینده ای مطلوب با بازانگاری شبه ارزش ها / فریبا حسن خان، مهران فصیحی حو
 • رهیافتی نو در ارزیابی و مداخله فرهنگی بر مبنای مؤلفه های بومی سازمان های ایران(معرفی الگوی فرهنگ سازمانی خورشید)/ مجید لطفی حقیقت، بهزاد توفیق ف
 • آینده پژوهش نرخ رشد شرکت های نوپای حوزه ICT در ایران با روش تحلیل سناریو/ دکتر عباسعلی حاجی کریمی، دکتر فاطمه کریمی جعفری، فرید ضیائی
دو ماهنامه مرداد و شهریور – مهر و آبان ۱۳۹۹
عنوان: مجله مدیریت شماره ۲۰۸ و۲۰۹