• سرمقاله / آینده پیش روی اقتصاد / دکتر حیدر مستخدمین حسینی
  • مقاله / راهنمای کاربردی دورکاری / مهندس پرویز بیات
  • سپاس / سپاس و قدردانی از کارد پزشکی کشور / انجمن مدیریت ایران
  • گزارش / اقدامات انجمن مدیریت ایران در راستای مسئولیت اجتماعی مدیریت جهت مقابله با ویروس کرونا