گروه اول : مدیریت  (کد MA)

 

کد برنامه

عنوان

ساعت

MA-100

مدیریت بالندگی سازمانی

8

MA-101

مدیریت رفتار سازمانی

8

MA-102

مدیریت فرهنگ سازمانی

8

MA-103

مدیریت تحول و نوآوری

8

MA-104

مدیریت تغییر و تضاد

8

MA-105

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

24

MA-106

مدیریت دانایی

8

MA-107

مدیریت دانش و یادگیری سازمانی

8

MA-108

مدیریت سرمایه های فکری

8

MA-109

مدیریت تعارض

8

MA-110

مدیریت برخویشتن

8

MA-111

مدیریت خلاقیت و نوآوری

8

MA-112

مدیریت بحران

16

MA-113

مدیریت بر سازمان‌های ناآرام

8

MA-114

مدیریت کارآفرین

8

MA-115

مبانی مهندسی کارآفرینی

8

MA-116

مدیریت عمومی و ارتباطات سازمانی

16

MA-117

مدیریت اقتضائی

8

MA-118

مدیریت برمبنای هدف (MBO)

8

MA-119

مدیریت مشارکتی

8

MA-120

مدیریت زمان

8

MA-121

مدیریت استرس

8

MA-122

مدیریت ریسک

16

MA-123

مدیریت سینرژیک

8

MA-124

مدیریت فرآیند و تجدید ساختار سازمانی

8

MA-125

مدیریت و رهبری اثربخش و کارا

8

MA-126

مدیریت واحد R&D در سازمان‌ها

16

گروه اول : مدیریت  (کد MA)

کد برنامه

عنوان

ساعت

MA-127

مدیریت استراتژیک اطلاعات

16

MA-128

تکنیک های تفکر خلاق

8

MA-129

مهندسی خلاقیت (TRIZ)

8

MA-130

فنون حل خلاق مساله  (CPST)

8

MA-131

کارگروهی و تیم های حل مساله به روش FADE

16

MA-132

روش‌های حل مساله و خلاقیت

16

MA-133

تکنیک های تصمیم گیری

24

MA-134

کاربرد هوش هیجانی در سازمان

8

MA-135

ارتباطات موثر و کارآمد

8

MA-136

سازمان‌های یاد گیرنده

8

MA-137

شایسته سالاری در نظام اداری

8

MA-138

مدیریت همایش ها و گردهمایی ها

8

MA-139

ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری

8

MA-140

نظام پیشنهادات کارکنان (SS)

16

MA-141

ارزیابی مدیریت و سازمان بر مبنای الگوی 360 درجه

16

MA-142

موفقیت در مدیریت و رهبری با استفاده از تکنیک های NLP

8

MA-143

رهبری کنفرانس و فن اداره جلسات

8

MA-144

مدیریت اثربخش جلسات

8

MA-145

شناخت روش‌های نوین دستیابی به اطلاعات

8

MA-146

عارضه یابی سازمانی

8

MA-147

طراحی فرآیندها و ساختار سازمانی

8

MA-148

شفافیت و سلامت اداری

8

MA-149

مدیریت پروژه

24

MA-150

برنامه ریزی و کنترل پروژه

30

MA-151

مدیریت پروژه براساس استانداردهایPMBOK

24

MA-152

تهیه و ارزشیابی پروژه

24

MA-153

مدیریت پروژه پیشرفته

16

گروه اول : مدیریت  (کد MA)

کد برنامه

عنوان

ساعت

MA-154

نظام‌های کنترل در مدیریت

16

MA-155

اصول و مفاهیم بهره وری

8

MA-156

اندازه گیری و تحلیل بهر ه وری

16

MA-157

تفکر سیستمی در سازمان‌ها

8

MA-158

استراتژی های رقابتی سازمان

8

MA-159

آسیب شناسی سازمانی و نقش مهارت‌های ارتباطی در موفقیت مدیران

4

MA-160

خوردگی انسانی

8

MA-161

خانواده و تاثیر آن در بهبود فعالیت ها

4

MA-162

رایج ترین اشتباهات مدیران

4

MA-163

زنان کارمند و ویژگی‌های آنان

4

MA-164

مدیریت دولتی و جهانی شدن

16

MA-165

برون سپاری (Out Sourcing)

8

MA-166

رهبری سازمانی

8

MA-167

چارچوب نظری حل مشکلات سازمانی

8

MA-168

دوره جامع کار تیمی

70

MA-169

اندازه گیری شاخص های بهر ه وری کل عوامل

16

MA-170

مهارت‌های زندگی و نقش آن در موفقیت مدیران

4

MA-171

مدیریت و سازمان چابک

8

MA-172

مهارت‌های مدیریت سازماندهی

8

MA-173

مدیریت فرآیند

8

MA-174

طراحي فرآيند

8

MA-175

ارزیابی ریسک

8

MA-176

اخلاق مدیریت

8

MA-177

اقتصاد برای مدیران

8

MA-178

ایجاد سازمان‌های پویا

8

MA-179

مدیریت خدمات

8

MA-180

ظرفیت سازی برای مدیریت دانائی با دیدگاه پراگماتیک

8

MA-181

مهارت رفتار جرات مندانه

8

MA-182

سازمان های شاد و موفق

8

MA-183

مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها

8

گروه اول : مدیریت  (کد MA)

کد برنامه

عنوان

ساعت

MA-184

مدیریت سازمان‌های پیچیده

8

MA-185

مدیریت اعتماد به نفس

8

MA-186

مقررات و مدیریت پیمان

8

MA-187

مسائل حقوقی و قراردادها

8

MA-188

مربیگری

8

MA-189

روش تحقیق

16

MA-190

اخلاق و مسئولیت اجتماعی

8

MA-191

مدیریت و تفکر استراتژیک

16

MA-192

مدیریت آینده

8

MA-193

اندیشه های نو در مدیریت

8

MA-194

راهبردهای آموزش و توان افزایی

8

MA-195

مدیریت و برنامه ریزی شهری

8

MA-196

مدیریت توسعه و فرهنگ

8

MA-197

رویکردها و مدل های تصمیم سازی

8

MA-198

الگوبرداری سیستماتیک

16

MA-199

مدیریت و رهبری بر مبنای ارزش ها

8

MA-200

تعالی کسب و کار از طریق مدیریت دانش

24

MA-201

اندیشه های اسلامی در مدیریت

24

MA-202

مدیریت بر مبنای توسعه مبتنی بر دانایی

8

MA-203

آلودگی‌های مدیریت

8

MA-204

موفقیت فردی

8

MA-205

خود ارزیابی (برای مدیران)

8

MA-206

آسیب شناسی سازمان و ترازیابی شرکت

16

MA-207

تکنیک‌های ارزیابی ریسک

FTA/HAZOR/FMEA/WHATIF

16

MA-208

سیستم مدیریت انرژی

16

MA-209

امکان سنجی پروژه های صنعتی بر اساس روشUNIDO

16

MA-210

امکان سنجی پروژه های نیمه صنعتی بر اساس روش UNIDO

16

گروه اول : مدیریت  (کد MA)

کد برنامه

عنوان

ساعت

MA-211

قوانین کاربردی اداری

16

MA-212

اصول ارتباطات

8

MA-213

رفتار کارکنان در سازمان

8

MA-214

ارتباطات (پیشرفته)

16

MA-215

مدیریت تکنولوژی

16

MA-216

برنامه ریزی جامع

8

MA-217

نظام مدیریت ارزش به دست آمده

16

MA-218

مهارت های لازم برای موفقیت مدیران

8

MA-219

کارگروهی و گروه‌های کاری در سازمان

16

MA-220

مهندسی همزمان

16

MA-221

مهارت های ارایه موثر مطالب

16

MA-222

تجزیه و تحلیل مشکلات و تصمیم گیری

16

MA-223

مربیگری استراتژیک جهت رهبری موثر

16

MA-224

اصول سازماندهی محیط کار و نقش آن در ارتقا کارایی

16

MA-225

مدیریت تکنولوژی از دیدگاه EFQM

16

MA-226

الگوبرداری از برندگان جایزه اروپا

16

MA-227

ارزیابی فنی،مالی و اقتصادی و توجیه پذیری پروژه

24

MA-228

نظام های اجرایی پروژه

24

MA-229

مدیریت ساخت پروژه

16

MA-230

مدیریت مهندسی پروژه

16

MA-231

شناخت چالشها و عوامل محیطی حاکم بر پروژه

16

MA-232

آشنایی با مبانی ونگرش حاکم درقانون مدیریت خدمات کشوری

16

MA-233

مدیریت هوش کانری

8

MA-234

مدیریت اطلاعات و ارتباطات

8

MA-235

مدیریت چند جانبه

8

گروه اول : مدیریت  (کد MA)

کد برنامه

عنوان

ساعت

MA-236

مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها

8

MA-237

UNIDO با استفاده از نرم افزار Comfare 3 Expert

24

MA-238

دانش سیاسی و اجتماعی

16

MA-239

مدیریت روابط عمومی

8

MA-240

سیستم مدیریت یکپارچه

16

MA-241

تجزیه و تحلیل مسائل مدیریت

16

MA-242

مهندسی روش‌ها

16

MA-243

مدیریت حوادث

16

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.