دوره طراحی ساختار مدیریت دانشی

اطلاعات دوره

  • تاریخ اجرا : 1401/04/07
  •  ساعت برگزاری : 13 الی 16
  • مدت دوره : 3 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه