دوره مدل های بلوغ مدیریت دانشی

  • تاریخ اجرا : 1401/06/08
  • ساعت برگزاری : 13 الی 16
  • مدت دوره : 3 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه
قیمت: 450000 تومان