کتاب جالش های نسلی در سازمان 

نویسنده: 

دکتر جواد فقیهی پور

دکتر ایوب امیری