کتاب برساخت ‌ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی

نویسنده: دکتر محمدرضا حمیدی زاده