مبانی مدیریت دانش

نویسنده: فیلمون یوری آرت

مترجمان: دکتر محمد تقی تقوی فرد ـ سعید حسن زاده ـ ملیحه سرکاری ـ اسد حصیری