چرخه مدیریت دانش در سازمان ها

نویسندگان: اصغر محمدی فاتح ـ نورالدین شرفی نژاد ـ اسماعیل دهبان