گروه ششم   : مهندسی كيفيت  ( کد QE)                                     

کد برنامه

عنوان

ساعت

QE-580

مدیریت تولید

24

QE-581

مدیریت کیفیت

16

QE-582

مدیریت ایمنی درصنعت

8

QE-583

مدیریت بهره وری

16

QE-584

مدیریت مجدد فرآیند

16

QE-585

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

16

QE-586

تکنیک های سنجش و اندازه گیری بهره وری

16

QE-587

فنون افزایش بهره وری

8

QE-588

کایزن

8

QE-589

کانبان

8

QE-590

تولید بموقع (JIT)

8

QE-591

نظام آراستگی 5S

8

QE-592

آشنائی با SUPER 5S

8

QE-593

حلقه های کنترل کیفیت (QCC)

16

QE-594

گسترش عملکرد کیفیت (QFD)

16

QE-595

هزینه های کیفیت (COQ)

8

QE-596

تجزیه و تحلیل خطا (FMEA)

8

QE-597

مهندسی مجدد سازمان

16

QE-598

مهندسی معکوس

8

QE-599

هفت ابزار کنترل کیفیت

8

QE-600

شش سيگما (Six Sigma)

16

QE-601

طراحي براي شش سيگما (DFSS)

8

QE-602

خطا ناپذیری- پوكايوكه (POKA YOKE)

8

QE-603

استراتژي‌هاي مختلف در نت

8

QE-604

مهندسی ارزش

8

QE-605

مهندسی مجدد کسب و کار(BPR)

8

QE-606

طرح ریزی بهبود مستمر

8

                           گروه ششم   : مهندسی كيفيت ( کد QE)

کد برنامه

عنوان

ساعت

QE-607

برنامه ریزی پیشرفته کیفیت محصول (APQP)

8

QE-608

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA)

8

QE-609

مدیریت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

16

QE-610

کنترل و کاهش ضایعات در واحدهای تولیدی و صنعتی

8

QE-611

مدیریت و سیستم‌های کاهش هزینه درواحدهای تولید و صنعتی

16

QE-612

سنجش عملکرد مطابق با کارت امتیاز دهی متوازن BSC

8

QE-613

کاربرد خلاقیت در مهندسی و مدیریت کیفیت

8

QE-614

الگو برداری مقایسه ای (Bench marketing)

8

QE-615

آشنایی با Process Mapping

8

QE-616

تفکر ناب / تولید ناب

8

QE-617

سیستم های پیشرفته مدیریت تولید

16

QE-618

فنون حل مسائل کیفیت

8

QE-619

طراحی و توسعه محصول

16

QE-620

حرکت سنجی و زمان سنجی

8

QE-621

ایمنی و بهداشت کار

8

QE-622

طراحی کارخانه

24

QE-623

کنترل کیفیت

8

QE-624

کنترل کیفیت عمومی (GQEL)

8

QE-625

طراحی محصول

16

QE-626

طراحی سیستم کنترل تولید

16

QE-627

تکنیک های مهندسی کیفیت (QE)

8

QE-628

راهکارهای استقرار فنون آماری در خطوط تولید و بازرسی نهایی

8

QE-629

کایزن بهبود مستمر درخطوط تولیدی (MRD)

8

QE-630

فعالیت‌های گروهی بهره وری و کیفیت (QIT)

8

QE-631

تکنیک های فرآیند سازی درسازمان

8

QE-632

طرح های نمونه گیری پذیرشی مبتنی بر (AQL)

8

QE-633

فنون حل مسائل کیفیت

16

                 گروه ششم   : مهندسی كيفيت ( کدQE)

کد برنامه

عنوان

ساعت

QE-634

کنترل فرآیند آماری (SPC)

16

QE-635

بهبود فرآیند با رویکرد گمبا کایزن

8

QE-636

آشنائی با گواهی کیفیت محصول نشان CE Marking

8

QE-637

مدیریت ایمنی فرآیند

8

QE-638

ابزارهای نوین کیفیت

8

QE-639

ارزیابی عملکرد و بهبود استراتژی سازمان از طریق (B.S )

16

QE-640

استراتژی های نگهداری و تعمیرات

16

QE-641

خود ارزیابی برمبنای مدل EFQM

24

QE-642

تشریح مدل سرآمدی EFQM

8

QE-643

ارزیابی عملکرد مدیریت بر اساس مدل EFQM

16

QE-644

تربیت ارزیاب بر مبنای مدل EFQM

8

QE-645

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM

16

QE-646

مسئولیت اجتماعی سازمان

24

QE-647

سنجش کیفیت خدمات در بخش دولتی

24

QE-648

گسترش عملکرد کیفیت(QFD)

24

QE-649

رویکرد حل مسئله (PS)

24

QE-650

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر(TPM)

24

QE-651

معرفی ابزارهای ممیزی فرآیند(PST)

24

QE-652

کمربند سبز(Green belt)

24

QE-653

کمربند سیاه(Black belt)

24

QE-654

آشنایی با ابزارهای نوین مهندسی کیفیت

16

QE-655

تضمین و کنترل کیفیت به کمک کامپیوتر(CAQ)

16

QE-656

ممیزی انرژی

16

QE-657

بهره وری و مدیریت نگهداری و تعمیرات هزینه یابی و مدیریت هزینه در سیستم نگهداری و تعمیرات

16

QE-658

کاربردی تئوری بازرسی

16

QE-659

مهندسی قابلیت اطمینان

16

QE-660

ارزیابی اثرات زیست محیطی

24

                       گروه ششم   : مهندسی كيفيت ( کدQE)

کد برنامه

عنوان

ساعت

QE-661

فرآیند تایید قطعه تولیدی PPAP

24

QE-662

طراحی برای قابلیت ساخت، طراحی برای قابلیت مونتاژ(DFM/DFA)

24

QE-663

بهره وری سبز

16

QE-664

برنامه ریزی تعمیرات

16

QE-665

اثر بخشی جامع تجهیزات(OEE)

16

QE-666

آشنایی با اصول و مفاهیم ISO 9001

8

QE-667

ISO 9001  و استقرار سیستم های تضمین کیفیت

8

QE-668

مستند سازی سیستم‌های ISO9001

24

QE-669

ممیزی داخلی سیستم‌های ISO9001

24

QE-670

بهبود عملکرد و خودارزیابی براساس راهنمای ISO9004

16

QE-671

نحوه ارزیابی و اعتبار دهی مبتنی بر استاندارد ISO17025

16

QE-672

سیستم استاندارد محیط زیست ISO14000

16

QE-673

مبانی،تشریح الزامات و مستندسازی ISO9000:2008

24

QE-674

تغییرات استانداردISO9001:2008

8

QE-675

ممیزی داخلی ISO9000:2008

24

QE-676

سر ممیزی ISO9000:2008 (با گواهینامه رسمیIRCA)

40

QE-677

مبانی، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت براساس ISO/TS 29001:2007

16

QE-678

سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه(CAPA)

16

QE-679

تربیت مشاور مدیریت کیفیت سطح1:متخصص مدیریت کیفیت

48

QE-680

تربیت مشاور مدیریت کیفیت سطح2:مدیر کیفیت و نماینده مدیریت کیفیت

32

QE-681

بازآموزی ممیزان داخلی ISO9000:2008

16

QE-682

دوره آشنایی با استانداردهای بین المللی ایمنی بهداشت شغلی(OHSA)

24

QE-683

سیستم ممیزی بر اساس استاندارد ISO19011

16

QE-684

تشریح نیازمندی‌های استاندارد ISO10013

16

گروه ششم   : مهندسی كيفيت ( کدQE)

کد برنامه

عنوان

ساعت

QE-685

آشنایی با HSE

24

QE-686

برپاسازی سیستم مدیریت تلفیقی محیط زیست و ایمنی بهداشت حرفه ای

16

QE-687

دوره تلفیقی ممیزی داخلی سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای

16

QE-688

دوره تلفیقی سرممیزی سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای

24

QE-689

استاندارد جهانی خودروسازی (ISO/TS16949)

16

QE-690

آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو بر اساس الگوی ISO/TS 16949:2009

24

QE-691

سمینار ISO/TS 16949:2009

8

QE-692

ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009

24

QE-693

طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP ویرایش 2008

16

QE-694

تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ویرایش 2008

16

QE-695

تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA

16

QE-696

تغییرات EFQM  و  APQP بر اساس ویرایش 2008

8

QE-697

بازآموزی ممیزان داخلی TS براساس آخرین تغییرات اعلام شده توسطIATF

16

QE-698

مبانی، تشریح الزامات ساخت مستندسازی سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO 13485

24

QE-699

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد

ISO 13485

24

                گروه ششم   : مهندسی كيفيت ( کدQE)

کد برنامه

عنوان

ساعت

QE-700

مبانی، تشریح اصول و مستندسازی و ممیزی

24

QE-701

ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه(IMS)

24

QE-702

سمینار آموزشی با سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی براساس استاندارد ISO 22000

24

QE-703

ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت و ایمنی غذایی براساس استاندارد ISO 22000

24

QE-704

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی براساس الگوی HACCP

24

QE-705

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی موادغذایی براساس الگوی HACCP

24

QE-706

سیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای آموزشی براساس استاندارد ISO 10015

24

QE-707

طراحی سیستم مدیریت آموزش در سازمانهای کیفی براساس استاندارد ISO 10015

24

QE-708

شیوه های نوین نیازسنجی ، یرنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO 10015

24

QE-709

ممیزی داخلی ISO/TS 16949:2009

24

QE-710

ممیزی محصول به روش SQFE

24

QE-711

مبانی، تشریحات الزامات و مستندسازی ISO14000

24

QE-712

ممیزی داخلی ISO14000

24

QE-713

سر ممیزی ISO14000 (با گواهینامه رسمی IRCA)

40

QE-714

مبانی،تشریح الزامات،مستندسازی OHSAS 18000:2007

24

QE-715

ممیزی داخلی OHSAS 18000:2007

24

QE-716

سرممیزی OHSAS 18000:2007                                                (با گواهینامه رسمیIRCA)

40

QE-717

تغییرات استاندارد OHSAS 18000:2007

8

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.