مجله مدیریت

شناسنامه مجله مدیریت

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
مدیر مسئول: مهندس پرویز بیات
سردبیر: دکتر حیدر مستخدمین حسینی
رئیس شورای سیاست گذاری: دکتر آذر صائمیان
هیئت تحریریه: دکتر سیروس تهرانی، دکتر نسرین جزنی، دکتر حسین اعرابی، مهندس محمود نادری پور، پرویز گلستانی، هرمز باقی، دکتر زهرا برقعی و محمد شلیله
مشاوران هیئت تحریریه: دکتر مصطفی مهاجرانی – دکتر حسین مدرکیان – مهندس هرمزباقی
مدیر هنری: امیرعلی آقایاری
امور اجرایی: ملیحه کیا
تبلیغات وآگهی ها: زهرا دربندسری