مجله مدیریت

شناسنامه مجله مدیریت

صاحب امتیاز: انجمن مدیریت ایران
مدیر مسئول: مهندس پرویز بیات
سردبیر: دکتر حیدر مستخدمین حسینی
رئیس شورای سیاست گذاری: دکتر آذر صائمیان
هیئت تحریریه:  دکتر سیروس تهرانی، دکتر نسرین جزنی، دکتر بیژن خرم،دکتر حسین اعرابی، مهندس محمود نادری پور، پرویز گلستانی،دکتر زهرا برقعی، محمد شلیله
مدیر هنری: امیرعلی آقایاری
امور اجرایی: ملیحه کیا
تبلیغات وآگهی ها: زهرا دربندسری