اخبار انجمن

هفتمین همایش اقتصاد مقاومتی

هفتمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ خرداد

چهارمین همایش اقتصاد مقاومتی

چهارمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوشنبه ۲۶

اولین همایش اقتصاد مقاومتی

همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی با حضور استادان برجسته کشور،