گروه های آموزشی

گروه اول : مدیریت (کد MA)

گروه دوم : اداری (کد AD)

گروه سوم : مالی (کد FI)

گروه چهارم : بازرگانی (کد BU)

گروه پنجم : لجستیک (کد LO)

گروه ششم : مهندسی كيفيت (کد QE)

گروه هفتم : فناوری اطلاعات (کد IT)