در حال حاضر نسخه‌ی فعلی سایت آزمایشی میباشد، با تشکر از همراهی شما

لیست اعضای حقیقی

نامنام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلینوع عضویتتاریخ عضویت
راشدابراهیم دوست رودپشتیکارشناسیحسابداریوابسته1396/07/19
سعیدرضاابراهیمیکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی و استراتژیکدانشجویی1396/10/14
یاسراحسانusmمدیریت استراتژیکپیوسته1396/08/20
عباساسلامیکارشناسی ارشدمدیریت دولتی- منابع انسانیدانشجویی1396/11/24
محمدافتخار عمرانیکارشناسی ارشدMBAوابسته1396/06/28
مصطفیامامی قوچانکارشناسی ارشدمدیریت تکنولوژیدانشجویی1396/10/16
شهرامامانیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییدانشجویی1396/10/16
رضاامیدی پسنددکتریمدیریت بازاریابیدانشجویی1396/11/18
علی اصغرایزدی امیریکارشناسی ارشدمدیریت استراتژیکدانشجویی1396/03/08
رضاآرمان پوردکتریاقتصاد بین المللپیوسته1396/05/11
مجیدآرین زادگانکارشناسی ارشدمدیریت دولتی گرایش منابع انسانیدانشجویی1396/09/08
ایمانآشفتهدکتریمدیریت بازرگانی-سیاست گذاری بازرگانیدانشجویی1396/04/25
رویاآمونکارشناسی ارشدمدیریت اجراییدانشجویی1396/04/19
سید یوسفباقری نسبکارشناسیحقوقدانشجویی1396/11/29
وحیدهبرادران رفیعیدکتریمدیریتپیوسته1396/12/12
امیربهرامیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی و مدیریت مالیوابسته1396/02/19
ثریابیرامیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی-کیفیت و بهره وریدانشجویی1396/09/19
مهرانپورجوزیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی گرایش بازاریابیدانشجویی1396/01/14
احمدرضاپورمفردکارشناسی ارشدمدیریت اجراییدانشجویی1396/10/04
علیتفضلی هرندیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیوابسته1396/02/06
محمد حسنتقوی آستانهکارشناسی ارشدحسابداریوابسته1396/08/15
نورمحمد تمرازیکارشناسیمهندسی مدیریت اجراییوابسته1396/01/29
سعیدهجعفری راد دکتریمدیریت دولتیدانشجویی1396/11/25
امیر ارسلانجلیلی ذوالفقاریکارشناسی ارشدمدیریت مالیدانشجویی1396/10/14
مهدیحاجی سلطانیکارشناسیمدیریت دولتیوابسته1396/08/14
قاسمحسن آبادیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیدانشجویی1396/09/01
فرهادحسنی مهرباننامشخصمدیریت( دانش)پیوسته1396/11/06
سید محمد مهدی حسینیکارشناسی ارشدمدیریت مالیدانشجویی1396/10/18
مژگانحمیدی بیناجدکتریمدیریت بازرگانیپیوسته1396/02/10
خشایارخازندکتریفیزیکپیوسته1396/08/01
حسنخسرویدکتریمدیریت دولتیدانشجویی1396/10/19
فیروزهخلعتبریدکتریاقتصادپیوسته1396/09/19
اشکانخلیلیدکتری تخصصیمدیریت رفتار سازمانیپیوسته1396/03/08
محمدرضاداداشیان گواسرائینامشخصتربیت بدنی-تغذیه و مدیریت ورزش-اقتصاد و کسب و کاروابسته1396/07/30
فرزانهرشیدزاده تیلیکارشناسیمدیریت بازرگانیدانشجویی1396/01/14
ابوالفضلزارعدکتریمدیریت فن آوری اطلاعاتدانشجویی1396/04/13
مهدیزاهدی اولکارشناسی ارشدعلوم سیاسی و روابط بین المللوابسته1396/03/27
علیرضازمانیدکتریمدیریت صنعتیدانشجویی1396/02/12
محمودزندیاردکتریمدیریت حرفه ای کسب و کارپیوسته1396/04/14
حامدساجدیدکتریبرق-الکترونیکپیوسته1396/03/10
ابوذرسروشدکتریمدیریت مالیپیوسته1396/10/20
شاهینسهیلیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییوابسته1396/06/18
بهزادشوقیدکتریمدیریت آموزشیپیوسته1396/06/25
زین العابدین شیخ بیگلودکتریمدیریت دولتیدانشجویی1396/02/06
امیرصادقیدکتریمدیریت اجراییپیوسته1396/09/18
امیرعباسصباغ صالحانیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیوابسته1396/07/11
سعیدطاهونچی گل خطمیکارشناسی ارشدبازاریابیوابسته1396/06/01
سمیراطلاییکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیدانشجویی1396/10/13
مهوشطیرانی باباییکارشناسیمهندسی الکترونیکوابسته1396/08/24
ملیساغریبیانکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیدانشجویی1396/08/14
محمد محسنغلام پورکارشناسیمدیریتوابسته1396/08/24
محمدفارسیدکتریمدیریت دولتیدانشجویی1396/09/05
محمدعلیفرح بخشدکتریمدیریت صنعتیدانشجویی1396/11/18
محمدعلیفرهودیکارشناسی ارشدمدیریتوابسته1396/11/28
آرشفیروزیکارشناسی ارشدمدیریت شهریوابسته1396/11/04
امیدقاسمیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیدانشجویی1396/09/30
علیقاسمیدکتریمدیریت بازرگانیپیوسته1396/11/25
محمدکرمانیدکتریمدیریت دولتی-منابع انسانیپیوسته1396/05/07
هادی کریمیکارشناسی ارشدمدیریت دولتیوابسته1396/10/04
ساجدهلطیفیکارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعاتدانشجویی1396/09/11
علیرضامتقی زادهدکتریفیزیکپیوسته1396/10/04
محمدکاظممحمدیکارشناسی ارشدمدیریت اجراییوابسته1396/01/29
حسینمحمودی ده چشمهکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی- بازاریابیدانشجویی1396/12/19
فرزادمحمودی ده چشمهکارشناسی ارشدمدیریت اجراییوابسته1396/08/10
مهدیمرید اسعدیکارشناسی ارشدمهندسی کامپیوتروابسته1396/05/11
داودمصحفیکارشناسیمدیریت بازرگانیوابسته1396/08/02
نویدمکوندی گودازدرکارشناسی ارشدمدیریت اجراییوابسته1396/08/15
فاطمهملک زادهکارشناسی ارشدمدیریت اجراییدانشجویی1396/01/30
جعفرموقرحورکارشناسی ارشد مدیریت دولتیوابسته1396/09/24
احسانمهدی نژادلیسانسزراعت و اصلاح باغوابسته1396/11/17
مریممهرگان زادکارشناسی ارشدمدیریت اجراییوابسته1396/01/30
محمد مهیار ربیعیکارشناسی ارشدمدیریت صنعتی گرایش ORدانشجویی1396/04/13
جوادنصیریانکارشناسی ارشدمدیریت مالیوابسته1396/06/29
بهروزنقشدکتریروانشناسیوابسته1396/11/21
نیکینیک روح متینکارشناسیمدیریت بازرگانیدانشجویی1396/08/13
محمدعلینیکوییدکتریمدیریت صنعتیدانشجویی1396/07/25
محمد وحیدوکیلیکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانیوابسته1396/11/08
فرخهاشمیکارشناسی ارشدمدیریت اجرایی - فناوری جوشوابسته1396/10/16
سید مجیدهاشمی مهربانیکارشناسینامشخصوابسته1396/10/19
امیربهادراحتشامی پور دانشجوی ارشد مدیریت اجراییدانشجویی1397/08/09
عبدالهاحمدی کافشانیدانشجوی دکترا مدیریت کارآفرینی دانشجویی1397/09/28
سارااکبریدانشجوی دکترا مدیریت آموزشی دانشجویی1397/08/07
امیرامیرانکارشناسی مهندسی تکنولوژیوابسته 1397/05/29
امیرحسینامین الهی کارشناسیحسابداریوابسته 1397/09/27
سمیه آریانی دانشجوی ارشد مدیریت اجراییدانشجویی1397/11/07
علیرضابراتی ارشد مدیریت دولتی وابسته 1397/12/22
صدیفبرزگردانشجوی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1397/08/28
اصغر بهرامی دانشجوی ارشدارتباطاتدانشجویی1397/03/30
علیبیک شیری سرابیارشد حسابداری وابسته 1397/11/23
حبیبپوراسدالهدانشجوی دکترا مدیریت دولتی دانشجویی1397/05/28
علی پورطهرانی کارشناسیمهندسی معدن وابسته 1397/02/31
فاطمه پوریعقوبیداشجوی ارشد حسابداریدانشجویی1397/08/14
محمدمهدیپویاننامشخصنامشخصوابسته 1397/04/16
ساسانتقدسیارشد مهندسی صنایع وابسته 1397/10/25
امیرجبلیدانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/09/28
سپیدهجعفریدانشجوی ارشد مدیریت مالی دانشجویی1397/09/07
کاظم جمیل پور دانشجوی ارشدمدیریت کسب و کار دانشجویی1397/11/10
محسن حاجی مقصودی دکترامدیریت تولید و عملیات پیوسته1397/05/17
ایوبحاجی هاشمی ارشد حسابداری دانشجویی1397/05/10
عاطفهحاجیان حسین آبادی کارشناسیمدیریت بازرگانی دانشجویی1397/03/29
ابوالفضلحوض سیری دانشجوی ارشد مدیرت صنعتی دانشجویی1397/08/09
محمدحیدریدکترا زبان شناسیپیوسته1397/06/26
مهدی خاکی دانشجوی کارشناسیمدیریت بازرگانی دانشجویی1397/12/22
سعید خان زاده کارشناسیمدیریت بازرگانی دانشجویی1397/02/30
زهره خسروی لقب دانشجوی دکترا مدیریت دولتی دانشجویی1397/09/24
علیرضادریکونددانشجوی دکترا کارآفرینی دانشجویی1397/08/28
علی دهکبدرکارشناسیحسابداری وابسته 1397/04/25
یوسفرحمانیدانشجوی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1397/08/07
سجاد رحیمی مدیسهدکترا بازاریابیپیوسته1397/12/23
سمیه رحیمیاندانشجوی ارشد / ارشد مدیریت اجرایی / ریاضیدانشجویی1397/05/09
امیرکسریرضایی شیرازارشد مدیریت کسب و کار وابسته 1397/03/13
سیدمحمدهادی رضوی داشجوی دکترامدیریت نوآوری و فناوری پیوسته1397/09/26
حامد رفیعی منفرد ارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/01/28
عباسرئیسیدانشجوی دکترا علوم اقتصادی پیوسته1397/08/28
مهسانزارعدکترا مدیریت اجراییپیوسته1397/12/05
مصطفیسوری دانشجوی دکترا مدیریت دولتی دانشجویی1397/06/05
سیدمحمدسیدجوادارشد مدیریت اجراییوابسته 1397/11/30
عطیهسیدرضا دولابی دانشجوی دکترا مدیریت آموزش عالی دانشجویی1397/11/27
فخرالدینسیفی دانشجوی دکترا مدیریت کسب و کار دانشجویی1397/05/29
مجیدشایستهکارشناسیحسابداری وابسته 1397/05/29
قاسم شبان سروستانیدانشجوی دکترا ارتباطات و روابط عمومیپیوسته1397/10/17
امیدشهبازیداشجوی دکترامدیریت دولتی دانشجویی1397/09/26
مولودشیوادانشجوی ارشد مدیریت محیط زیستافتخاری1397/05/30
نادر صالحی دکترا مدیریت استراتژیوابسته 1397/03/01
مریمصحافیدانشجوی دکترا مدیریت صنعتی دانشجویی1397/08/07
محمدرضا طاهری دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/02/31
مهردادطهماسبیارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/12/22
فرشیدطهماسبی عزت دانشجوی ارشد مدیریت مالیدانشجویی1398/11/06
نرگسعالمیدانشجوی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1397/08/12
احمد عبدالرحمانی فرد ارشد مدیریت دولتی وابسته 1397/10/09
حامد عظیم زادگان ارشد مدیرت اجراییوابسته 1397/02/20
هوشنگ علیپور دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی و مالی دانشجویی1397/01/21
محسن فارسی دانشجومدیریت کسب و کار دانشجویی1397/03/18
محمدفاریابی دکترامدیریت بازرگانی وابسته 1397/04/17
رامینفتح اله زاده دیزجیارشد حسابداری وابسته 1397/09/18
وحید فخر دانشجوی ارشد مدیریت کسب و کار دانشجویی1397/12/04
عباسفرج پور دانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/02/24
صابرفلاح دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی دانشجویی1397/05/14
مهتاب فیض کاشانیدکترامدیریت کسب و کار پیوسته1397/11/23
سعید فیلسوفیاندکترا کسب و کار پیوسته1397/08/28
حمید قاسم جهرودی ارشد مدیریت اجراییوابسته 1397/10/05
حسینقاسمیارشد مدیریت بازرگانی وابسته 1397/12/04
لیلاقدرت آبادی دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/09/26
حسنقربانیدانشجوی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1397/09/29
امیرحسینکاظم الماسیارشد بازرگانی دانشجویی1397/01/29
رضاکاظم الماسیدکترا مدیریت کسب و کار پیوسته1397/05/14
مجتبیکریمی دانشجوی ارشدمدیریت استراتژیدانشجویی1397/05/17
حمزهکریمی ارشد مهندسی شیمی وابسته 1397/09/27
فرزادکیاستدکترا مدیریت کسب و کار پیوسته1397/05/30
هادیمحمدزاده بصیردکترا DBAوابسته 1397/03/01
حمیدمحمدشفیعیدانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/07/19
قدمخیرمحمدی کارشناسیمدیریت صنعتیوابسته 1397/03/29
اسماعیلمختاری ارشد مدیریت بازرگانی وابسته 1397/09/26
مجیدمرندیدانشجوی ارشد مدیریت صنعتیدانشجویی1397/05/28
فرشیدمعمرکارشناسیمدیریت صنعتی وابسته 1397/03/29
مهدی مومنی نورآبادی دانشجوی دکترا مدیریت دانشجویی1397/06/27
سامانمهدوی کارشناسی کامپیوتر وابسته 1397/04/25
اکرمناظمی ارشد مدیریت مالی دانشجویی1397/05/29
مهدینخستدانشجوی ارشد مدیریت صنعتی دانشجویی1397/05/28
پرویزنصیری دانشجوی دکترا مدیریت و برنامه ریزی دانشجویی1397/08/09
فرخنیکنامی ارشد مدیریت کارآفرینی وابسته 1397/07/29
بهزادولادیدانشجوی ارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1397/04/24
جوادونارچیارشد مدیریت بازرگانی وابسته 1397/04/13
محسن یعقوبیدانشجوی ارشد مدیریت دولتیدانشجویی1397/08/07
امیرعلی احمد پور ارشد حقوقوابسته1398/01/17
محمدرفیع احمدی دانشجوی ارشد نامشخصدانشجویی1398/03/12
علی اکبراحمدی دشتی کارشناسی مهندسی مکانیکوابسته1398/10/18
اسماعیلاربابیدانشجوی ارشد حسابرسیدانشجویی1398/08/19
علی ارفعیان دانشجوی دکترامدیریت بازرگانی دانشجویی1398/10/25
محمود اسدی دانشجوی دکترامدیریت آموزشیدانشجویی1398/06/12
اسماعیلاسدمنصفارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/09/14
مهرداداسماعیلی کهکیدانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/23
امید اشکانی دانشجوی دکترا مهندسی مواد دانشجویی1398/06/25
علی اصغرپورزاده ارشد نامشخصدانشجویی1398/02/21
سیدسپهراعرابی کارشناسی مدیریت بازرگانی وابسته1398/10/25
سوگل افشاری حسین آبادی دانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/30
مرادامیرسهامی ارشد مدیریت بین المللوابسته1398/12/14
علیرضاامینیدانشجوی دکترامهندسی صنایع وابسته1398/07/24
فاطمهانتظاری دانشجوی ارشدمدیریت بازرگانی دانشجویی1398/10/24
علیرضااوریاتدانشجوی دکترامدیریت صنعتیوابسته1398/11/23
مصطفی آصفری ارشد مهندسی صنایع وابسته1398/02/16
حسین آقاجان نژاددانشجوی دکترامدیریت بازرگانی دانشجویی1398/08/11
آزادبازالهی ارشد مدیریت دولتی وابسته1398/02/10
سمانهباقری غازیانیارشد مدیریت آموزشیوابسته1398/11/13
مهدی بدیلی زاده دانشجوی دکتراDBAوابسته1398/10/25
حامدبستانچی دانشجوی ارشدمدیریت بازرگانی دانشجویی1398/07/23
حمیدرضابیداریدانشجوی ارشدmbaدانشجویی1398/09/10
مصطفیبیژنی دانشجوی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1398/03/01
مریم پرندوار فومنیدانشجوی دکترامدیریت صنعتیدانشجویی1398/10/01
شادیپرورش ارشد مدیریت اجراییوابسته1398/07/21
محمحسینتوانگرکارشناسی اقتصاددانشجویی1398/06/11
لیلاجعفری زفرقندی کارشناسی مدیریت بیمه وابسته1398/09/18
فریباحسن خانارشد تحقیقات آموزشیوابسته1398/10/23
علیحسنی صفت دانشجوی ارشدmbaدانشجویی1398/08/06
سیدمجتبیحسینیدانشجوی دکترا مدیریت دولتی دانشجویی1398/10/15
سیدمجیدحسینی نویددانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/22
رضا خانی ارشد مدیریت دولتی وابسته1398/04/30
محمدخدائی ارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/03/22
محمدرضا خواجوئی نسب کرانیارشد مدیریت دولتی وابسته1398/10/18
علیدادخواه تهرانیارشد MBAدانشجویی1398/12/14
لیلادرویشیدکترا مدیریت آموزشیوابسته1398/08/04
علی دریابک ارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/02/22
محمود دریسدانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/11/01
بابک دلاوری ارشد نامشخصوابسته1398/02/02
مهران دلاوریانارشد EMBAوابسته1398/11/27
مریم دوست محمدیدانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/22
آزاده دولتی ارشد مدیریت بازاریابیوابسته1398/11/08
مهران دهگاهی دانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/28
ایمانذاکری ارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/10/05
علی ذکائیدانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/23
مهدی ذوالفقاری طهرانی دانشجوی ارشد مدیریت کسب و کاردانشجویی1398/10/21
الهه رحمتیکارشناسی مهندسی صنایع دانشجویی1398/09/15
سیدامیرحسینرئوف قطب الدینی ارشد EMBAدانشجویی1398/12/05
سیامک زاهدیدکترا مدیریت بازرگانی وابسته1398/07/14
مهدی زمانی دانشجوی دکترامدیریت تکنولوژیدانشجویی1398/06/16
غلامرضازندشارشد مدیریت انرژی وابسته1398/06/26
الهه سعیدی دانشجوی دکترامدیریت رسانه دانشجویی1398/04/15
داود سلطان نیا دانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/25
سحر سلیمی دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشجویی1398/02/18
میرهادی سیدعلی بابائی دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشجویی1398/01/17
حسین شادزیارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/02/21
فرامرزشاه محمدی دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی دانشجویی1398/10/29
ناصر شاهی ارشد حسابرسیدانشجویی1398/02/23
امیرحسینشایقارشد مدیریت صنعتیدانشجویی1398/06/22
محمدعلیشرکت بزازان دانشجوی ارشد mbaدانشجویی1398/09/11
علیرضاشوارعی ارشد مدیریت اجراییوابسته1398/06/02
فردین شورجدکترا کارآفرینی پیوسته 1398/01/25
امیرمهدیصالحی سیچانیارشد EMBAوابسته1398/11/27
داود صلاحی بناب دانشجوی دکترا مدیریت DBAدانشجویی1398/03/12
عباسعلیصمدیاندانشجوی دکترامدیریت آموزشیدانشجویی1398/10/22
فریدهصوفیارشد نامشخصدانشجویی1398/05/18
سروش عبدی دانشجوی دکترامدیریت اجراییوابسته1398/04/15
سیدعلیعلوی نسبدانشجوی دکترامدیریت منابع انسانیوابسته1398/08/05
حامدعلی اکبریدانشجوی ارشد مهندسی صنایع دانشجویی1398/09/04
زهراعلی پناه دانشجوی ارشدMBAدانشجویی1398/10/24
رویا فتحی دانشجوی دکترا مدیریت آموزشیدانشجویی1398/02/03
مجید فرجی کارشناسی مهندسی مدیریت اجراییوابسته1398/02/09
محمدامین فرخ ارشد مدیریت کارآفرینی سازمان دانشجویی1398/01/19
بهنامفرخندهارشد حسابرسیوابسته1398/07/18
علیفرزیندانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/23
جواد فرشیدی ارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/06/26
سیدحسنفقیهدانشجوی دکترامدیریت دولتی دانشجویی1398/12/04
مهدی فیضیدانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/22
هستیقادرآزاددانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع دانشجویی1398/09/25
مسعود قاسمیدانشجوی دکترا مدیریت صنعتیدانشجویی1398/09/28
بهروزقبادیارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/08/18
مهدی قره داغلیارشد کنترل دانشجویی1398/02/17
سهرابکارگردکترا بازاریابیوابسته1398/07/29
رسولکمالی خانقاهکارشناسی حسابداریوابسته1398/05/21
مریم کوچکیارشد مهندسی صنایع وابسته1398/02/14
محمود کیادانشجوی دکتراحسابداریدانشجویی1398/06/11
احمدکیادربندسریارشد بازاریابیوابسته1398/12/05
آیسوداگل دهان دکترا مدیریت آموزشیپیوسته1398/04/10
مجیدلطفی حقیقتدکترا مدیریت تحقیق و توسعهدانشجویی1398/12/11
محمدجواد محسن زاده دانشجوی دکترا فرهنگ و ارتباطات دانشجویی1398/02/02
عباس محمودی دانشجوی ارشد EMBAدانشجویی1398/05/06
آترینمرتضی قاسمیدانشجوی ارشد مهندسی صنایع دانشجویی1398/09/04
مریم سلماسیدانشجوی دکترامدیریت وابسته1398/09/18
سیدمجتبی مسیبیارشد مدیریت بازرگانی وابسته1398/09/26
محمدرضا معلم ارشد مدیریت وابسته1398/02/20
محمدمعهوددانشجوی دکترامهندسی مدیریت و ساختدانشجویی1398/07/20
مریم مقدمدانشجوی ارشدMBAدانشجویی1398/10/23
کامرانملک محمددانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/12/07
نریمانمنتصر دانشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/10/24
مهردادمهرافزادانشجوی ارشد مدیریت کسب و کاردانشجویی1398/11/28
حسین میراب زاده اردکانی ارشد روانشناسیوابسته1398/04/30
زینبمیرزاخانینامشخصنامشخصدانشجویی1398/05/17
میثمنقاش زادهدانتشجوی دکتراDBAدانشجویی1398/11/01
یحیینیسیارشد مدیریت آموزشیوابسته1398/07/01
سعید نیک اخلاقدانشجوی دکترامدیریت دانشجویی1398/10/25
مجیدرضاوثوقارشد مدیریت اجراییوابسته1398/04/29
علیرضاوهابی برزی دانشجوی دکترا مدیریت بازرگانی دانشجویی1398/10/07
امیرحسینهاشم زاده کارشناسی مدیریت آموزشیدانشجویی1398/06/18
محمدرضا هاشم زاده ارشد مهندسی HSEدانشجویی1398/06/18
سیدامیررضاهاشمی معتمدیدکترا dbaوابسته1398/08/25
سیدهدایت الههاشمی یرکی کارشناسی بازرگانیوابسته1398/09/17
نداهاشمیاندانشجوی دکترامدیریت دولتی دانشجویی1398/06/12
مسعود یحیی آبادی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1398/07/06
محسن یزدانی دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشجویی1398/04/04
یزدان ابراهیمی سویزدکتریاقتصاد آموزش عالیپیوسته1399/04/23
میلاد احتیاط دکتریمدیریت صنعتیدانشجویی1399/03/19
حسین احمدزاده شهرودی کارشناسی ارشد مدیریت دولتیوابسته1399/02/20
سعیداحمدی پویادکتریDBAوابسته1399/06/01
پیام احمدی کاشانیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیوابسته1399/05/28
مهدی اسفندیاری نیاکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوابسته1399/06/09
حسین اسمعیلیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیدانشجویی1399/06/19
آرشامینی رادکارشناسی ارشدمدیریت دولتیوابسته1399/09/10
محموداولیائی دکتریتحلیل سیستمپیوسته1399/05/21
خدیجهآذردکتری مدیریت آموزشی دانشجویی1399/10/14
سامانآسترکیدکتری منابع انسانیوابسته1399/10/20
شاراآقاجانیاندانشجوی دکترا مدیریت تکنولوژی دانشجویی1399/04/24
علیرضا آگاهیارشد مدیریت بازرگانی/ دانجشوی ارشد استراتژیک دانشجویی1399/11/18
شاهین باباکوهی نامشخصنامشخصوابسته1399/04/07
علی بابائی ارشد فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش / مدیریت پروژه دانشجویی1399/11/19
علیبقائیدکترامدیریت مالی وابسته1399/07/23
امیربنائیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیدانشجویی1399/09/10
امیررضابیدگلیدکتریDVMوابسته1399/04/03
بهادرپارسیادکتری مدیریت بازرگانیوابسته1399/06/22
هومنپربارکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدانشجویی1399/10/06
حسین پناهیاندکترامدیریت مالی وابسته1399/10/30
محمدپویاکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کاروابسته 1399/12/19
ترانه توپچیدانشجوی ارشد MBAدانشجویی1399/04/24
برزینجعفرتاش امیریکارشناسی ارشد مدیریت جهانگردیدانشجویی1399/06/23
عبدالعزیز جمشیدی نامشخصنامشخصدانشجویی1399/02/20
محمدجمشیدی دانشجوی کارشناسیمدیریت بازرگانی دانشجویی1399/10/29
مسعودچراغینامشخصنامشخصدانشجویینامشخص
محبوبهحاج کاظمیدانشجوی دکترا مدیریت دولتیدانشجویی1399/12/20
فاطمه الساداتحسینی آستاراییدکتراکارآفرینیوابسته1399/08/10
سیدمجتبی حسینی نیا ارشد مدیریت آموزشی وابسته1399/04/24
هژیر حیاتی دهلقی نامشخصنامشخصدانشجویی1399/01/23
فریباخاکزاددکترامدیریت کسب وکار وابسته1399/07/06
حامد خامه چی دکتریمدیریت دانشجویی1399/03/24
کیارشخدابخشیدانشجوی ارشد MBAدانشجویی1399/10/30
سیدمظهرخلیلی کرندی دانشجوی دکترا مدیریت صنعتیدانشجویی1399/12/20
محمددهگاهیکارشناسیبرق قدرتدانشجویی1399/04/02
عبدالامیر راضیدکتری dbaدانشجویی1399/04/10
مسعودرجبیکارشناسی ارشد مدیریت دانشجویی1399/06/29
مجتبی رمضانی سرخیکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار وابسته1399/06/04
صابرزارعکارشناسی ارشد ژنتیک پزشکیوابسته1399/06/19
امیرحسینزرگرباشینامشخصنامشخصدانشجویینامشخص
کیوان زرین پور کارشناسی ارشد مدیریت اجراییدانشجویی1399/02/02
محمدمهزیار زرینهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوابسته1399/03/11
زهره زمانی فروشانی کارشناسیمدیریت بازرگانی دانشجویی1399/06/17
امرالهزهرینامشخصنامشخصوابسته1399/03/24
ودود ساجدی فر کارشناسیبرق دانشجویی1399/06/22
سیدمحمدسعیدیکارشناسیشیمینامشخص1399/12/19
الهامسلحشور کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیدانشجویی1399/10/15
شاهین سیه جانی کارشناسیحسابداریوابسته1399/03/13
فاطمهشاکریدکتری مدیریت بازرگانیوابسته1399/09/02
مسعود شریعتی اشکوریکارشناسی ارشد مدیریت شهر یدانشجویی1399/06/17
سجادشریفینامشخصنامشخصدانشجویی1399/03/10
سیدمحسن شمس خوکارشناسیمهندسی شهرسازیدانشجویی1399/07/06
هاجر صداقتارشد مهندسی صنایعوابسته1399/11/18
محمدرضاصدوقیدکتری مدیریت وابسته1399/06/15
محمدطاهریکارشناسیعلوم اقتصادیوابسته1399/12/20
محمدعابد دکترااقتصادپیوسته1399/12/23
فاطمه عارضیکارشناسی ارشدمدیریت کسب و کاروابسته 1399/02/10
غلامرضاعدالتی اصفهانینامشخصنامشخصدانشجویینامشخص
محمدهادیعلیارشد مهندسی صنایعدانشجویی1399/11/01
شهرام علی پور نامشخصنامشخصدانشجویی1399/03/24
سکینهعلیزاده بطرئیدکترامدیریت صنعتیدانشجویی1399/11/20
احمد غفارزادهدانشجوی دکترا حسابداریدانشجویی1399/12/20
پریافتحینامشخصنامشخصوابستهنامشخص
علیرضا فیاض کتکیارشد مدیریت شهرسازیدانشجویی1399/07/29
افشین قاسم زاده کاسمانی ارشد مدیریت دولتیدانشجویی1399/06/30
شیما قاسم زاده مقدمدکتری مدیریت صنعتیدانشجویی1399/05/16
میلاد قنبریارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1399/05/06
ملیحه کردبچهنامشخصنامشخصدانشجویی1399/06/04
زهرا کمالی خوش اخلاق فردکارشناسیکتابداریوابسته1399/07/29
پیام کیانیاننامشخصنامشخصوابسته 1399/01/30
علیرضا کیخائی دکتریمدیریت دولتیدانشجویی1399/03/02
مهرزاد لموچی دلی بورسیهمدیران رهبردیوابسته1399/02/21
فایق مجرددکتریمدیریت بازرگانیپیوسته1399/04/10
مهسامحسنیارشد مدیریت بازرگانی وابسته1399/10/20
اکبرمحمدزادهکارشناسی ارشد مدیریت اجراییوابستهنامشخص
افشین محمودوند کارشناسی ارشد مهندسی صنایع وابسته1399/03/22
سجادمخبردکتراپزشکیپیوسته1399/12/23
فرهادمداحیکارشناسی عمرانوابسته1399/06/10
امیرعلی مرادی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیدانشجویی1399/02/11
نغمهمعدنیدانشجوی ارشد مدیریت دولتیدانشجویی1399/11/04
حمیدرضامفتخری نائینی نژاددکترامدیریت صنعتیوابسته1399/11/14
مهدی ممیزی کارشناسیروابط عمومیدانشجویی1399/03/31
فرشاد منوچهری داناارشد مدیریت کسب و کاروابسته1399/07/29
فاطمهمهدی پورکارشناس ارشد روانشناسبدانشجویی1399/10/07
عاطفهنوشادکارشناسیحسابداری مالیدانشجویی1399/11/11
علی نیک سرشتکارشناس ارشد بازریابیدانشجویی1399/04/14
ایرجوثوقی نیریدکتریمهندسى ژئوفیزیکوابستهنامشخص
بهرام وحدتیارشد مدیریت بازرگانی وابسته1399/08/05
محمدولی پورنامشخصنامشخصدانشجویی1399/05/24
ارسلان هادیدانشجوی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشجویی1399/12/20
علی هوشمندارشد مدیریت کارآفرینی دانشجویی1399/04/31
سوسنهوشمندیدکتریمدیریت آموزشی دانشجویی1399/10/13
احمد یاری کارشناس ارشد مدیریت اجراییوابسته1399/03/24
محسن یاقوتی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری دانشجویی1399/03/07
لیلاسبزیان نامشخصنامشخصوابسته1399/03/25
نامنام خانوادگیمدرک تحصیلیرشته تحصیلینوع عضویتتاریخ اعتبار
حامد قرائیان کارشناسی حسابداریوابسته1400/1/19
علیرضا بهروزیانکارشناسی مدیریت صنعتی دانشجویی1400/2/26
سیامند اسراریکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی وابسته1400/2/26
علیرضا نورالهیکارشناسی مدیریت صنعتی وابسته1400/2/27
امین دوستی نژادکارشناسی ارشد MBAدانشجویی1400/2/27
طاهره یوسفیکارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مدیریت سیستم و بهره وریوابسته1400/2/27
علیرضا آزاد کارشناسی ارشد منابع انسانی گرایش استراتژیک وابسته1400/2/28
مهدی عطائیکارشناسی مدیریت امور فرهنگی وابسته1400/2/28
نادر علمی غیاثی کارشناسی ارشد MBAدانشجویی1400/2/28
دوست محمدسلطانیکارشناسی ارشد مدیرت دولتیوابسته1400/2/29
کامبیز کریمی کارشناسی ارشد مدیریت مالی وابسته1400/3/6
وحید جوانکارشناسی ارشد مدیریت دولتی وابسته1400/3/18
زهرا پرویزکارشناسی ارشد حسابداریدانشجویی1400/3/26
رضا صارمیان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوابسته1400/3/26
علی سهرابیان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوابسته1400/3/26
نداسلطانیکارشناسی کامپیوتر وابسته1400/3/26
بهزاد فیضیکارشناسی ارشد MBAوابسته140/3/21
حسن پاکزادکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوابسته1400/3/6
سعیدبختیاریکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی وابسته1400/4/8
فرزانهشاهرخیدکترابازاریابی بین المللوابسته1400/4/20
فاطمهنوریدکترامدیریت امور فرهنگی دانشجویی1400/4/20
لیلاسبزیان کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل وابسته1400/3/25
الهه قربانیکارشناسی ارشد مهندسی پزشکیوابسته1400/4/31
مونارضاییدکترامدیریت فناوری اطلاعات دانشجویی1400/5/4
امیررضا به بو پورکارشناسی ارشد مدیریت اجرایی وابسته1400/4/22
فرهنگمیرمحمد صادقیدکترامدیریت فناوری اطلاعات دانشجویی1400/5/5
لزیمعلی پوردکترامدیریت دانشجویی1400/5/6
میناداداشی نیاکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوابسته1400/5/5
رضا نظریکارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1400/4/3
سروشسردشتیکارشناسی مهندسی نفت وابسته1400/5/9
غلامرضاعزیزیدکترامدیریت آموزشی وابسته1400/5/18
شهرام سرورکارشناسینرم افزار وابسته1400/7/5
مرضیه سادات حسینیدکتراجغفریای سیاسیدانشجویی1400/6/3
علیرضا گرزین کارشناسی ارشد مدیریت ماطق بیابانی وابسته 1400/5/26
فریبادرستکارکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی وابسته1400/6/1
کامرانعناصریکارشناسی ارشد حقوق مالی و اقتصادی وابسته1400/5/8
پیاممحمددکترامدیریت راهبردی وابسته 1400/6/20
بابک یاپیررشتیدکترامدیریت کسب و کار وابسته1400/6/3
پیاماصغری کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی وابسته1400/6/23
مرصادقربان نژاد شهرودیدکترامدیریت صنعتی دانشجویی1400/6/24
مهرداداحمدیاندکترامدیریت بازرگانیوابسته 1400/6/28
بهناز اباسلط کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشجویی1400/3/30
عباسشیبانی مقدمدکتراDBAوابسته1400/7/6
فاطمه السادات بحری لنگرودیکارشناسیمدیریت بازرگانیدانشجویی1400/7/10
سید محسن هانی طبائی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت وابسته1400/7/12
حسین مهدی رکن آبادیدکترامدیریت دولتی دانشجویی1400/7/12
آیدا بهروزیدکترامدیریت کسب و کار دانشجویی1400/7/12
اردلان حسینیدکترامدیریت صنعتی وابسته1400/7/10
سامی ستایشدکترامدیریت منابع انسانیپیوسته1400/7/15
اسماعیل لطفی پوردکترامدیریت دولتی دانشجویی1400/7/18
ایمان سرمدیدکترامدیریت صنعتی وابسته1400/7/10
رضا محمودیدکتراحسابداریدانشجویی1400/6/23
رامین اشرفیدکترامدیریتوابسته1400/7/19
مرضیه نقدی اجقان کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانیوابسته1400/7/21
بهروز بهمنشدکترامدیریت وابسته1400/7/11
رضا یاریدکترامدیریت دولتی وابسته1400/8/5
بهرام مفرحکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی وابسته1400/7/21
مهدی رحیمیکارشناسی مدیریت بازرگانی دانشجویی1400/8/10
محسن مرادی مقدم دکترامدیریت تولید وابسته1400/8/13
کسریخلیلی عدلکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات وابسته1400/8/11
امیرعرفانبهرامیکارشناسی حسابداریوابسته1402/8/19
رضا طحاندکترامدیریت کسب و کار وابسته1400/8/18
امید حیدری کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی وابسته1400/07/24
سید علی هاشمی کارشناسیمدیریت بازرگانی دانشجویی1400/08/24
مهناز کریمی دکترامدیریت دولتی وابسته1400/08/24
مسعود جمالی دکترامدیریت بازاریابیدانشجویی1400/09/07
عزیزالله افضلیدکترامدیریت صنعتی وابسته1400/04/07
فراز صادقی مقدم کارشناسی ارشد علوم سیاسیوابسته 1400/09/07
سید امیر حسین میرکمال کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی وابسته 1400/09/08
بهزاد علی پور دکترااقتصادوابسته1400/09/09
بهاره صائمیان نامشخصنامشخصوابسته1400/09/28
حمیدرضا چاوشی پورکارشناسی حقوق دانشجویی1400/09/27
پویان جمشیدی دکتراکسب و کار وابسته 1400/10/06
مهدیهعبادوزکارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشیوابسته 1400/10/07
فرزاد آرامش کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1400/10/02
محمد شاه رضا قمشه ایکارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشجویی1400/09/16
ابوالفضلپروانهکارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی وابسته1400/10/20
سعیدتقی زادهکارشناسی صنایع وابسته 1400/10/14
ابراهیم بدوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک وابسته 1400/10/20
پیامرستمی چریکارشناسی ارشد مدیریت مالی وابسته 1400/10/14
بهنامجعفريکارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار وابسته 1400/10/22
ساسانسپاسیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی وابسته 1400/10/12
میثمامیری پریانکارشناسیمهندسی فناوری وابسته 1400/10/12
وحیدآقازادهدکترامدیریت دولتی دانشجویی1400/10/13
سید رضاموسوی فردکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1400/10/11
مسعودبزم‌آراکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشجویی1400/10/14
مسعودپیردستاندکترامدیریت کسب و کار وابسته 1400/10/08
زینبتوکلکارشناسی ارشد طراحی پارچه وابسته 1400/10/07
رضابابادی سلطان پورکارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1400/10/07
محمدرضاسمیعیدکترامدیریت مالی دانشجویی1400/09/29
محمدجوان صفاریکارشناسیکامپیوتر وابسته 1400/10/20
یوسف تبریزینامشخصDBAدانشجویی1400/10/20
محمودداوریکارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1400/10/20
وحید نگهداریکارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشجویی1400/10/20
پویانمافی بالانیدکتراDBAوابسته 1400/10/20
حسین عبادی فرکارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی وابسته1400/10/14
مرادامیدی میرزاییکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیوابسته 1400/11/02
میلادحاتمی فردکترامدیریت دولتی دانشجویی1400/11/12
عمرانپیرزادهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشجویی1400/11/17
امیررضاکرباسیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی وابسته1400/11/17
سید علیرضاهاشمی یرکیکارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشجویی1400/11/17
ثریااسدیدکترامدیریت دولتی دانشجویی1400/11/10
امیررضاملکیکارشناسی ارشد مدیریت دولتی وابسته1400/11/14
مهوشحاتمیدکترامدیریت آموزشی دانشجویی1400/11/20
اشینباقراطونیدکترامدیریت بازرگانیدانشجویی1400/11/23
محمدامید دوستکارشناسی ارشد حسابداریوابسته1400/11/25
سکینهبابائیدکترامدیریت ورزشی دانشجویی1400/11/22
سید کامرانیگانگیدکترامدیریت وابسته 1400/12/4
رضاقربانپورکارشناسی الکترونیکدانشجویی1400/11/01
محمدتقوائیدکترامدیریت کسب و کار وابسته1400/12/04
محمد حسینشادمان فرکارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشجویی1400/11/17