امتیازات آموزشی

  • استفاده از استادان با تجربه ، متخصص و باصلاحیت که به صورت حرفه ای درزمینه های مرتبط با آموزش فعالیت می کنند .
  • به کارگیری روش های نوین آموزش جهت کاربردی کردن مطالب آموزشی
  • طراحی دوره های آموزشی نوین مدیریتی درسطوح مدیران ارشد، میانی وکارشناسان
  • ارائه مدرک بین المللی معتبر جهت برنامه های ویژه و خاص مدیران و کارشناسان
  • بکارگیری استانداردهای آموزشی مبتنی بر ISO10015
  • ارتباط و تعامل با موسسات بین المللی آموزشی
  • طراحی ، تدوین و اجرای برنامه های آموزشی با توجه به نیاز سازمان ها
  • نظارت و ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی