همکاران دبیرخانه

دکتر آذر صائمیان

قائم مقام دبیرکل

مهندس جاوید جهانبخش

مدیر امور مالی

ملیحه کیا

مدیر امور اجرایی

زهرا دربندسری

مدیر آموزش

خاطره محتشم خانی

کارشناس آموزش

محبوبه محمودخواه

کارشناس عضویت