همکاران دبیرخانه

دکتر آذر صائمیان

قائم مقام دبیرکل

مهندس جاوید جهانبخش

مدیر امور مالی

ملیحه کیا

مدیر امور اجرایی

زهرا دربندسری

مدیر آموزش

فرشته رهبر

کارشناس تولید محتوا

خاطره محتشم خانی

کارشناس آموزش