اخبار انجمن

دهمین همایش اقتصاد مقاومتی

موضوع: همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی (صنعت نفت و تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی – بخش اول) سخنران: علی کاردر

نهمین همایش اقتصاد مقاومتی

نهمین همایش اقتصاد مقاومتی با موضوع اقتصاد مقاومتی و ثروت آفرینی برگزار شد، علی اصغر پورمند، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی

هشتمین همایش اقتصاد مقاومتی

هشتمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۷ تیر

ششمین همایش اقتصاد مقاومتی

دکتر علی صالح‌آبادی در همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی بررسی کرد: اقتصاد مقاومتی، راهکارهای عملیاتی تولید رقابت‌پذیر صادراتی دکتر علی

هفتمین همایش اقتصاد مقاومتی

هفتمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ خرداد

پنجمین همایش اقتصاد مقاومتی

پنجمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۳۰ فروردین

چهارمین همایش اقتصاد مقاومتی

چهارمین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوشنبه ۲۶

سومین همایش اقتصاد مقاومتی

سومین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۸ دی

دومین همایش اقتصاد مقاومتی

دومین همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۹ آذر

اولین همایش اقتصاد مقاومتی

همایش مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم، با عنوان همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی با حضور استادان برجسته کشور،