در حال حاضر نسخه‌ی فعلی سایت آزمایشی میباشد، با تشکر از همراهی شما

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

شانزدهمین همایش اقتصاد مقاومتی

  • موضوع:همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی
  • (اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی)
  • سخنران: مهندس احمد دوست حسینی
  • رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی
  • زمان همایش: ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۶

هر اقتصادی با دو گروه خطر درونی و خطر برونی مواجه است. از اینرو هر اقتصادی باید چالشهای درونی و برونزای خود را شناسایی کند و با سیاستگذاری و چارهجویی، در جهت برطرف کردن آنها تلاش کند. بنابراین یک اقتصاد بسته، بهطور طبیعی میراست. تبادل، مبادله و داد و ستد یکی از پیشنیازهای رشد اقتصادی است.
برخی از عوامل، آسیبپذیر و آسیبرسان هستند. یعنی آسیب را جذب میکنند و در اقتصاد کشور منتشر میکنند. مهمترین عاملی که در اقتصاد ایران این ویژگی را دارد، وابستگی به درآمدهای نفتی کشور است.
اقتصاد کشور ایران عمدتاً بر نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر کاهنده متکی است. از ویژگیهای در آمد ناشی از نفت وگاز سهم بالا در صادرات و درآمد ارزی کشور، برونزا بودن این درآمد و دولتیبودن مدیریت این درآمد است که به ترتیب باعث افزایش قدرت واردات غیر متکی به تولید و تولیدزدایی، بیثباتی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی و همچنین شکلگیری نهادها و سیاستهای ضعیف، نا کارآمد، غیر بهرهور و احیاناً فاسد خواهد شد.
بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، تورم و سیاستهای تجاری (ممنوعیتهای تجاری و همچنین قابل پیشبینینبودن تعرفههای تجاری)، بیثباتی در بودجه دولت (نوسانات و فراز و فرودهای هزینههای جاری و سرمایهگذاریهای دولتی)، توسعه نهادهای ضعیف، و توزیعکننده رانت، رشد و گسترش بنگاههای غیر بهرهور و رانتجو، توسعه اختلافات و درگیریهای جناحی و مسابقه بر سر تسلط یافتن بر توزیع این منابع از جمله پیامدهای اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که سیاستگذاران آن علاوه بر توانایی رفع ضعفهای درونزا، ظرفیت و اراده چیرگی بر چالشهای برونزای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و سیاستهای سازگار برای تحقق آن اقدام کنند.
هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی از طریق تأمین مالی طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخشهای غیردولتی و سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.
اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ اساسی از مصارف این صندوق است.