Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

شانزدهمین همایش اقتصاد مقاومتی

  • موضوع:همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی
  • (اهداف و الزامات ناظر بر اعطای تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی)
  • سخنران: مهندس احمد دوست حسینی
  • رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی
  • زمان همایش: ۳۱اردیبهشت ۱۳۹۶

هر اقتصادی با دو گروه خطر درونی و خطر برونی مواجه است. از اینرو هر اقتصادی باید چالشهای درونی و برونزای خود را شناسایی کند و با سیاستگذاری و چارهجویی، در جهت برطرف کردن آنها تلاش کند. بنابراین یک اقتصاد بسته، بهطور طبیعی میراست. تبادل، مبادله و داد و ستد یکی از پیشنیازهای رشد اقتصادی است.
برخی از عوامل، آسیبپذیر و آسیبرسان هستند. یعنی آسیب را جذب میکنند و در اقتصاد کشور منتشر میکنند. مهمترین عاملی که در اقتصاد ایران این ویژگی را دارد، وابستگی به درآمدهای نفتی کشور است.
اقتصاد کشور ایران عمدتاً بر نفت و گاز به عنوان منابع طبیعی تجدیدناپذیر کاهنده متکی است. از ویژگیهای در آمد ناشی از نفت وگاز سهم بالا در صادرات و درآمد ارزی کشور، برونزا بودن این درآمد و دولتیبودن مدیریت این درآمد است که به ترتیب باعث افزایش قدرت واردات غیر متکی به تولید و تولیدزدایی، بیثباتی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی خارجی و همچنین شکلگیری نهادها و سیاستهای ضعیف، نا کارآمد، غیر بهرهور و احیاناً فاسد خواهد شد.
بیثباتی متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، تورم و سیاستهای تجاری (ممنوعیتهای تجاری و همچنین قابل پیشبینینبودن تعرفههای تجاری)، بیثباتی در بودجه دولت (نوسانات و فراز و فرودهای هزینههای جاری و سرمایهگذاریهای دولتی)، توسعه نهادهای ضعیف، و توزیعکننده رانت، رشد و گسترش بنگاههای غیر بهرهور و رانتجو، توسعه اختلافات و درگیریهای جناحی و مسابقه بر سر تسلط یافتن بر توزیع این منابع از جمله پیامدهای اقتصادهای متکی بر نفت و گاز است.
اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که سیاستگذاران آن علاوه بر توانایی رفع ضعفهای درونزا، ظرفیت و اراده چیرگی بر چالشهای برونزای اقتصاد را نیز داشته باشند و با جدیت و سیاستهای سازگار برای تحقق آن اقدام کنند.
هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی از طریق تأمین مالی طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخشهای غیردولتی و سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است.
اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایهگذاریهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی، اعطای تسهیلات خرید به طرفهای خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور، سرمایهگذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی و اعطای تسهیلات به سرمایهگذاران خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایهگذاری در ایران با رعایت اصل ۸۰ اساسی از مصارف این صندوق است.