Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

پانزدهمین همایش اقتصاد مقاومتی

  • موضوع:همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی
  • (اقتصاد مقاومتی، تولید -اشتغال)
  • سخنران: سردار دکتر حسین دهقان
  • وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • زمان همایش: ۲۱فروردین ۱۳۹۶

باید به اقتصاد مقاومتی و سیاستهای آن بهعنوان یک مجموعه اقتصادی بومی نگاه کرده و تلاش کرد تا این اقتصاد را در راستای دو محور عدالتمحوری و مردمپایه شدن اقتصاد هدایت کرد. نقش مردم باید در عرصه تولید، اشتغال و توسعه کشور نقشی واقعی باشد؛ از اینرو میبایست شرایطی مهیا کرد تا در آن همگان بتوانند در عرصه اقتصادی کشور فعالیت مؤثر داشتهباشند و نظام سیاسی نیز باید پشتیبان آنها باشد.
اقتصاد مقاومتی برای کشور یک الزام و ضرورت و یک نیاز قطعی، نه برای زمان حال، بلکه پاسخی برای اداره اقتصاد کشور در طول زمان حال و آینده است.
ما در همین دوران بعد از پیروزی و استقرار نظام جمهوریاسلامی ایران عملا دیدگاههای مختلف اقتصادی با رویکردهای مختلف را به نوعی به صورت کامل و ناقص به اجرا گذاشتیم و عمل کردیم. همیشه این را بهعنوان یک اصل میپذیریم که وضع موجود ما نتیجه مجموعه تصمیمات، اقدامات و برنامههایی است که ما در گذشته آنها را به اجرا گذاشتهایم؛ اگر این چنین نبود وضع موجود اصلا معنی نداشت.
ما همیشه این اصل بعدی را نیز میپذیریم که وضع موجود نقطه عزیمتی است برای حرکت به سمت وضعیت مطلوبی که ما به دنبال آن هستیم.
دو مشکل اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی بحث «اشتغال و تولید» است. نبود اشتغال، یکی از دلایل اصلی است که جوانان ما را وادار میکند در حوزهها و مقاطع مختلف به ادامه تحصیل بپردازند؛ زیرا بعد از اتمام تحصیل جایی برای فعالیت آنها وجود ندارد.
وجود فارغالتحصیلان بیکار ظرفیتهای موجود را مستهلک میکند و مشکلات اجتماعی- اقتصادی را نه تنها برای آنها بلکه برای جامعه ایجاد میکند. دولت و ملت باید با اهتمام به سیاستهای اقتصاد مقاومتی گامهای جدی و فعالی در راستای اشتغال جوانان و تولید هر چه بیشتر بردارند زیرا که جوانان ما سرمایههای عظیمی هستند که همتهای بالایی دارند؛ از این رو باید در این راستا راه را برایشان هموار کنیم.
دو کلیدواژه درونزا و برونگرا بودن لازمه ی ایجاد تعامل با کشورهای دیگر است. ما باید از طریق درونزایی، داشتههای ملی و منابعمان را در جهت توسعه، بسط قدرت و فعال شدن برای تولید ثروت، رفاه و امنیت کشور صرف کنیم؛ زیرا در این صورت است که میتوانیم با دنیا وارد تعامل شویم و برایمان برونگرایی صادرات و واردات معنادار میشود.
ما اگر به دنبال تعامل و مبادله و نقشآفرینی هستیم باید دارای قدرتی باشیم که دیگران ما را پذیرا باشند.
هیچ کشوری در دنیا نمیتواند بگوید فقط وارد کننده و یا صادر کننده هستم. درونزا و برون گرا بودن به این معناست که پایه های فرهنگی و اقتصادی را بگونهای ترسیم کنیم که دیگران بر روی آن حساب باز کنند.
در این دنیای پر آشوب و متناقض نمیتوان ادعا کرد که همچون کوه استوار هستیم و هیچ موج و طوفانی نمیتواند ما را تکان دهد؛ بلکه امروز در سطح جهانی، بیثباتی و ناامنی مشخصه اصلی همه جوامع تلقی میشود و منطقه ما نیز در وضعیت گذار قرار دارد. از اینرو باید بتوانیم این فضای پیچیده را بهصورت صحیح مشاهده و مدیریت کنیم.
آخرین موضوعی که دنیای استکبار بر روی آن متمرکز هست و آن را رها نخواهد کرد، جنگ اقتصادی است و به هر بهانهای از این طریق به دنبال ضربهزدن به نظام ما هستند و اینجاست که اقتصاد مقاومتی ایفای نقش خواهد کرد.
در بحث راهبرد و استراتژی باید به دو مفهوم اصلی تمرکز و تمایز توجه ویژه کرد. تمرکز به این معنا که باید بر روی الویتها با تمام قوا متمرکز شد و چشم از هدف برنداشت و تمایز بدان معناست که تقلید در کار نباشد و هر کسی ارزشی متفاوت از دیگری خلق کند. از اینرو باید در عرصه اقتصادی از مدگرایی فاصله گرفت.
برای رسیدن به اهداف بلند و پیشرفت و توسعه همهجانبه باید به صورت متمرکز عمل کردو با چشمی باز وارد عرصه کسب و کار شد و ببینیم که چه میخواهیم و برای چه میخواهیم که این مهم در نهایت موجب موفقیت خواهد شد.