Search
Close this search box.

نهمین همایش اقتصاد مقاومتی

نهمین همایش اقتصاد مقاومتی با موضوع اقتصاد مقاومتی و ثروت آفرینی برگزار شد، علی اصغر پورمند، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی میدکو به تشریح دستاوردهای میدکو پرداخت

  • موضوع: همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی
  • (اقتصاد مقاومتی و ثروت آفرینی)
  • (ارائه تجربه سرمایهگذاریهای ثروت آفرین و مثمرثمر در اقتصاد ملی)
  • سخنران: دکتر علی اصغر پورمند
  • مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)

وی ضمن ارایه فیلمی از پروژههای ارزشمند شرکت میدکو در بخش معدن، در مورد فعالیتهای معدنی این شرکت گفت: با فعالیتهای معدنی که در شرکت میدکو آغاز شدهاست، مجموعه پروژههای این شرکت از ۲۳ پروژه به ۳۵ پروژه رسیدهاست. امیدوار هستیم تا پایان سال ۱۳۹۷، این مجموعه را به اتمام برسانیم.
مؤلفهی اول اقتصاد مقاومتی، ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و همچنین بهبود شاخصهای کلان اقتصادی است. در حال حاضر حجم سرمایهگذاری در شرکت میدکو ۱۵ هزار میلیارد تومان است که با بازپرداختها به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
اعتقاد داریم ما در حال کاهش دادن نقدینگی بدخیم کشور هستیم. چراکه نقدینگی که در کشور مولد نباشد، جزء نقدینگیهای بدخیم است که میدکو در حال کاهش دادن آن است. در حقیقت حبابی را به روی زمین آورده، به آن عینیت بخشیده و تبدیل به ثروت میکنیم که منجر به افزایش تولید ناخالص خواهد شد.
مؤلفهی دوم تکیه بر ظرفیتهای داخلی است. معادن و سرمایهانسانی از داشتههای داخلی ما هستند که دست در دست هم توانستهاند ثروت جدیدی را در کشور خلق کنند.
رویکرد جهادی مؤلفهی سوم است که از آن تعابیر مختلفی میشود. هر عملی اگر بیغرض انجام شود، عمل خالص نام دارد. عمل خالص نیز همان رویکرد جهادی است. به این معنا که نظارت و پیگیری دائم بر روی کار داشتهباشیم و از هیچ یک از جزئیات عبور نکنیم.
مؤلفه چهارم مردم محوری است و شرکت میدکو در فرابورس حضور داشته و بالغ بر ۱.۵ میلیون نفر سهامدار مستقیم و غیرمستقیم دارد. در حقیقت میدکو بخش خصوصی است که با سرمایههای مردمی اداره میشود.
مقاومت برابر عوامل تهدیدی، مؤلفهی پنجم است که برای ما شامل تحریم و رقابت جهانی و در حال حاضر هم تورم و هم رکود است.
تأمین اقلام راهبردی مؤلفهی ششم هستند. فولاد و مس جزء استراتژیکترین فلزها در هر کشوری هستند و ما این دو را برای تولید انتخاب کردهایم. این فلزها میتوانند سایر صنایع را هم به دنبال خود بکشانند. البته ما در این مورد هم در ایران هم در جهان، تفاوتی داریم و آن این است که از معدن تا تولید فاز نهایی، همه در این شرکت وجود دارد. در مراحل بعدی نیز به صنایع پایین دستی صنایع فلزی خواهیم پرداخت.
مؤلفهی هفتم کاهش وابستگی به فروش نفت است. قیمت فلزات، کاملا جهانی است. پس نرخ محصولات ما نیز جهانی و از دست ما خارج است. همین موضوع باعث می شود وابستگی ما به نفت کاهش یابد.
مؤلفهی هشتم، اصلاح الگوی مصرف است که برای ما کاهش قیمت تمامشده پروژهها است. مؤلفهی نهم، فسادستیزی است. مقدمهی فسادستیزی، سلامت صد در صدی در بنگاه اقتصادی است. ما در شرکت میدکو از روز اول بر این مهم تأکید داشتیم، داریم و خواهیم داشت. سلامت یعنی از طرف ما آسیبی به کسی وارد نمیشود.
دانشمحوری هم آخرین مؤلفهی اقتصاد مقاومتی است که دانشمحوری یکی از مؤلفههای اصلی ثروتآفرینی و مدیریت دانش است.
ثروتآفرینی نتیجهی اقتصاد مقاومتی است. در حقیقت محصول اقتصاد مقاومتی، ثروتآفرینی است. در معنای دقیقتر، ما احیاکنندگان ثروت هستیم. چون ثروت را خداوند متعال خلق کردهاست و ما میتوانیم آن را احیا کنیم. وی افزود: ثروت آفرینی سه اصل بنیادین و اساسی دارد که عبارتند از زمان، مکان و دانش. این سه اصل بیتردید سازندگان آینده کشور ما هستند.
ما بر قلهای ایستادهایم و سرزمینی نو زیر پای ما است که شاید همگان مایل به کشف آن نباشند اما ما تمایل داریم آن را کشف کنیم. ما داراییهای کشورمان را از زیر زمین به روی زمین میآوریم. ثروتآفرینی در دنیای کنونی به این معنا است که باید به سمت بیوتکنولوژی قدم برداریم که در پروژه مس کاتد شرکت میدکو به خوبی نمایان است. باید به سمت نانوتکنولوژی برویم. باید به کارخانههایی بیندیشیم که به طرز بیسابقهای بهتر و آسانتر ثروتآفرینی کند.
آموزش و پرورش و دانشگاهها باید جوانان را آمادهی ثروتآفرینی کنند. باید توجه داشتهباشیم که ثروتآفرینی هم ردیف با پول نیست. پول فقط یک نشانه و یا یک نمادی از وجود ثروت است. اما ثروت در مفهوم کلی شامل هر چیزی میشود که نیاز ما را برآورده کند. ثروت انباشت فرصتهاست. ما امروز در جهانی زندگی میکنیم که دیگر نمیتوانیم مانند گذشته، اقتصاد را علم بهرهبرداری درست از منابع کمیاب تعریف کنیم. چون اقتصاد بر پایهی دانش است و دانش منبعی نامحدود و تمام ناشدنی است. از این رو به نظر میرسد علم اقتصاد نیاز به بازتعریف مجدد دارد. امروز اقتصاد علم تخصیص منابع نامحدود یعنی دانش به نیازهای نامحدود است. پس ما چه بخواهیم چه نخواهیم انقلابی در اقتصاد و کسب و کار در حال رخ دادن است که همان طور که پیش از این اشاره شد سه اصل بنیادین این انقلاب زمان، مکان و دانش است .
ثروت موجود در دنیا ۲۵۰ تریلیون دلار است. ۹۰ درصد این ثروت به ۳۰ کشور تعلق دارد و سایر کشورها، تنها ۱۰ درصد ثروت دنیا را در اختیار دارند. ایران با ۱ درصد جمعیت دنیا، صرفا یک دهم درصد ثروت دنیا را داراست. پس ما کشور ثروتآفرینی نبودهایم.
میدکو، یک حوزه تخصصی معدن و صنایع معدنی است. مدلی از ایجاد یک بنگاه اقتصادی بزرگ مقیاس و صد در صد خصوصی است. در این شرکت ترکیبی از تیم فنی و اقتصادی و پولی و بانکی با هم ترکیب شدهاند که اگر چنین نشود، ثروتآفرینی اتفاق نمیافتد. وقتی گفته میشود که بانکها نباید در این فرایند وارد شوند، به این معنا است که نباید ثروتآفرینی اتفاق بیفتد. ثروتآفرینی حداقل در بنگاههای بزرگ حتما و صد در صد بانک و یا یک مؤسسه مالی توانمند و کارآمد، با اعتقاد صد در صد میخواهد.