Search
Close this search box.

دوره تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانشی

انجمن مدیریت ایران با همکاری انجمن مدیریت دانش اتریش و دانشگاه خاتم با  هدف ارتقاء دانش مدیران از طریق ارائه پژوهش های نوآورانه دانشی؛ ارتقاء عملکرد سازمانی در حوزه مدیریت دانشی؛ تعامل و گفتگو در زمینه آخرین یافته های حاکمیت و نوآوری در سازمان دانشی و همچنین با توجه به ضرورت و اهمیت استقرار و بهبود فرآیندهای مدیریت دانشی و استفاده بهینه از دست آوردهای آن جهت افزایش توانایی سرمایه های انسانی به برگزاری دوره های آموزشی در این حوزه می پردازد.

دوره تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانشی در تاریخ 4 و 5 مرداد ماه 1401 به صورت آنلاین(برخط) توسط آقای مهندس منوچهری برگزار گردید.

در این برنامه ضمن تشریح مدل جایزه مدیریت دانشی KM4D به مباحثی همچون وظایف ارزیاب، اهمیت نوع رفتار ارزیاب، ویژگی های تخصصی ارزیاب حرفه ای پرداخته شد.

همچنین مقرر شد شرکت کنندگان در این دوره نسبت به تکمیل پروژه های خود تا روز چهارشنبه مورخ 12 مرداد ماه اقدام نموده تا پس از بررسی و مشخص شدن نتیجه و میزان فعالیت کلاسی آن ها برای تیم ارزیابی انتخاب گردند.