اولین نشست تخصصی همایش دانشگاه آینده "هوش مصنوعی و آینده آموزش"

مدرس: دکتر آذر صائمیان
تاریخ برگزاری: 5 اسفندماه 1399