بازآموزی ارزیابان جایزه

مدرس: دکتر مرتضی روغنی
تاریخ برگزاری: 2 شهریورماه 1400