برنامه های هفته بین المللی کوچینگ

مدرس: دکتر آذر صائمیان
مهندس سیدمحمد اعظمی نژاد
تاریخ برگزاری: 29 اردیبهشت ماه 1400