جعبه ابزار نوین تصمیم گیری مدیران

مدرس: دکتر امیررضا حسنی
تاریخ برگزاری: 12 اسفندماه 1399