درآمدی بر رهبری کوانتومی

مدرس: دکتر مهدی حمزه پور
تاریخ برگزاری: 7 آبان ماه 1399