دوره آموزشی مهارت های رهبری

مدرس: مهندس سیدمحمد اعظمی نژاد
تاریخ برگزاری: 3 اسفندماه 1399