دوره استخراج و مستندسازی تجارب خبرگان

  • تاریخ اجرا : 1402/04/13
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 12:30
  • مدت دوره : 4 ساعت
  • تعداد جلسات : 1 جلسه
قیمت: 850000 تومان