دوره تربیت ارزیاب جایزه مدیریت دانشی KM4D

  • تاریخ اجرا : 1401/05/04 – 1401/05/05
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 12:30
  • مدت دوره : 8 ساعت
  • تعداد جلسات : 2 جلسه
قیمت: 1200000 تومان