دوره تربیت سرارزیاب جایزه مدیریت دانشی KM4D

  • تاریخ اجرا : 1402/05/03- 1402/05/04
  • ساعت برگزاری : 8:30 الی 12:30
  • مدت دوره : 8 ساعت
  • تعداد جلسات : 2 جلسه
قیمت: 3500000 تومان