نشست آشنایی با مشاغل و مهرات های حرفه ای رشته مدیریت

تاریخ برگزاری: 3 اسفندماه 1399