نشست های مشترک انجمن مدیریت ایران و انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

تاریخ برگزاری: 8 اردیبهشت – 22 اردیبهشت – 19 خرداد 1399