واکاوی موضوع رهبری و استراتژی در مدل تعالی سازمانیEFQM:2020

مدرس: دکتر حمیدرضا خدمتگزار
تاریخ برگزاری: 31 شهریورماه 1400