وبینار بررسی دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

مدرس: دکتر آذر صائمیان
دکتر پیام حقیقی
تاریخ برگزاری: 11 بهمن ماه 1399