وبینار جایگاه مهارت های نرم در عصر انقلاب صنعتی 4/0

بررسی فضای کار آینده و مهارت های مورد نیاز برای رقابت در این فضا
همراه با معرفی طرح مسئولیت اجتماعی هم رسان
هومن هوشیاری – مدرس و مشاور مهارت های نرم

قیمت: 150000 تومان