وبینار خلق انسان و سازمان موثر

مدرس: دکتر مهدی جعفری منش
تاریخ برگزاری: 21 خرداد ماه 1399