چگونه منابع انسانی را در بحران مدیریت کنیم

مدرس: دکتر آذر صائمیان
دکتر حمیررضا یعقوبی
دکتر حسین رضوی حاجی آقا
تاریخ برگزاری: 1 آبان ماه 1400