کارگاه آموزشی بهره وری سبز

مدرس: دکتر آتامان نیکیان
دکتر سعید عدالتی
تاریخ برگزاری: 9 اسفندماه 1399