کارگاه آموزشی مدیریت سبز

مدرس: دکتر محمدحسن امامی
تاریخ برگزاری: 11 شهریور ماه 1399