کارگاه تحول الگوهای ذهنی

مدرس: گیتی صفرزاده
دکترمهدی جعفری منش
فریبا خاکزاد

تاریخ برگزاری: شروع از 26 تیرماه 1399