کارگاه مدیریت ذهن، آرامش و تمرکز

مدرس: پرویز زارعی
تاریخ برگزاری: 4 آذر ماه 1399