کتاب آسیب شناسی سازمانی و منابع انسانی با رویکرد کاربردی