کتاب استراتژی بازاریابی سبز در عملکرد زیست محیطی و اقتصادی صنایع