کتاب برساخت ها و پیکره بندی دانش های سازمانی و ملی